Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm
Preview: Naruto Shippuden G.E.M. Series PVC Statue 1/8 Kakashi Hatake Great Ninja War 15th Anniversary Ver. 15 cm